Grafikus szak

ISMERTETŐ A SZAKRÓL

Az alkalmazott grafikus ismeretek tanításának célja középfokú művészeti szakember képzése, aki tisztában van a szakma két fő területéhez (sokszorosítható grafikai illusztráció, tervező- vagy reklámgrafika) kapcsolható termékek előállítási elméletével és gyakorlatával, továbbá képes a munkája végzéséhez szükséges technikai eszközök (számítógép, fotó, magas-, mély- és síknyomtató eszközök) használatára.
Iskolánk a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Bakony szívében, Zircen található. A középkori apátság romjaiból újjáéledő apátság köré szerveződött település és a festői környezet ideális hátteréül szolgál az itt folyó művészeti nevelésnek. Az apátság épületegyüttese a Közép-Európában egyedülálló szépségű barokk templommal és a klasszicizáló monostorépülettel megannyi lehetőséget biztosít a növendékek számára, hogy művészettörténeti ismereteiket, technikai és elméleti tudásukat a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatokkal bővítsék. A barokk templom freskóciklusa, murális díszítései, aranyozott faszobrai egyedülálló üvegablaka példatárul szolgálnak díszítőfestőinknek. A folyamatos feltáró és restaurátori munkák lehetőséget nyújtanak a rokon szakmákkal való ismerkedésre.
Az Országos Széchenyi Könyvtár fenntartásában működő műemlékkönyvtárral kiépített szakmai kapcsolat keretében közös tananyagfejlesztés révén tökéletesen kihasználjuk a könyvtár állománya adta lehetőségeket. A grafikusaink számára a papírtörténet, nyomdatörténet, könyvtörténet, grafikatörténet, illusztrációtörténet órákat a műemlékkönyvtár patinás barokk termében tarthatjuk, kézbe véve az eredeti kiadványokat, ősnyomtatványokat. A Reguly Múzeum kezelésében lévő több mint kétezer lapot számláló Nemzetközi grafikai gyűjtemény kiapadhatatlan példatár a grafikusnövendékek számára.
A gyönyörű természeti környezet és az arborétum nagy inspirációt jelent a rajz-festés gyakorlatok idején.
A művészeti szakképzés szervesen integrálódik a város életébe. A Közép-dunántúli szakképzés fejlesztési stratégia 2009-2015-ös alapelveinek f.) pontjában foglaltaknak megfelelően, miszerint cél: „a társadalmi teljesség biztosítása a művészeti és a nem technológia-orientált, de az OKJ-ban szereplő képzési területek képzéseivel.” Ennek megfelelően: diákjaink gyakran kapnak megbízásokat (pl.: A Reguly Múzeum emléktáblájának felújítása, Az Iparosház belső tereinek díszítőfestői megmunkálása, testvérvárosok címereinek restaurálása a főtéren stb.) . Évente több ízben rendezünk kiállításokat a diákok és a tanárok munkáiból (veszprémi Megyeháza, Műemlékkönyvtár, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal). Részt veszünk különféle kulturális rendezvényeken (Veszprémi Gizella Napok, Zirci Buli stb.) Mindent egybevetve a csendes, természeti környezetben fekvő kisváros a speciális történelmi és intézményi hátterével nyugodt alkotói környezetet biztosít a művészeti szakképzés számára.
Az ideális környezeti feltételeken túl, hála a tudatos fejlesztési koncepciónak, az iskola rendkívüli eszközparkkal rendelkezik mind a grafikus, mind a díszítőfestő képzés területén. (galériás műterem, grafikai prések, állványrendszer, számítógéppark, kéziszerszámok stb.) Az egyedülálló eszközök és a zömmel fiatal művésztanárokból álló tantestület záloga a kor színvonalán álló magas szintű képzésnek.
A környékünkön működő alapfokú képzőművészeti iskolák tanulóinak nagy száma azt mutatja, hogy rendkívüli az érdeklődés ezen a területen. Az évek folyamán megfigyelhető két-háromszoros túljelentkezés mutatja, hogy a térségben nagy igény mutatkozik erre a képzési formára. Elmondható, hogy a beiskolázás lefedettsége az Észak-Dunántúl területére kiterjed. És néhány tanuló érkezik az ország más területeiről is. A vidékről érkező tanulóknak elhelyezést tudunk biztosítani a Reguly Antal Szakképző Iskola kollégiumában, hozzájárulva a férőhelyek jobb kihasználtságához.
Az iskolában folyó nyelvoktatás alapul szolgál ahhoz, hogy a végzett diákok a nemzetközi munkaerőpiacot is megcélozzák, ahol a díszítőfestő végzettség hiányszakmának számít. A középfokú képzés egyik fontos feladata, hogy felkészítsen a továbbtanulásra. Az iskolát elvégző fiatalok nagy számban felvételiznek különböző képzőművészeti előképzettséget igénylő egyetemekre (Képzőművészeti Egyetem, Iparművészeti Egyetem, Sopron formatervező szak, Pécs festő szak, stb.)
A Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó képzőművészeti szakképzés évtizedes múltra tekint vissza, elválaszthatatlan része a megye, a közvetlen környék és a város mindennapi és kulturális életének.
A grafikus (OKJ 54 211 04) olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelvi tudását felhasználja. Széleskörű művészeti és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik alkotói feladatok megoldására. Az alkalmazott és művészi grafika területén, egyéni szemléletű, kifejező képi eszközök használatára törekszik.Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.