Tudnivalók az érettségi vizsgáról

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán is ünnepélyes (de a munkavégzéshez megfelelően kényelmes) öltözékben illik megjelenni. A vizsgázónak legalább harminc perccel a vizsga időpontja előtt meg kell érkeznie a vizsga helyszínére.

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.

A vizsga részére elkülönített épületrészbe a vizsgázókon, a vizsgabizottság elnökén, a felügyelő tanárokon kívül csak az igazgató engedélyével szabad belépni.

A vizsga kezdete előtt az igazgató, vagy az általa erre kijelölt pedagógus megállapítja a jelenlévők személyazonosságát.

A vizsgaterembe csak az ott szükséges felszerelést szabad bevinni: fényképes igazolvány, író és rajzeszközök, az adott vizsgatárgy vizsgaleírásában előírt vagy engedélyezett segédeszközök, esetleg ital és elemózsia. Mobiltelefon még kikapcsolt állapotban sem lehet a vizsgázóknál.

A feladatlapok kiosztásakor csak a vizsgázásra kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen. A feladatlapok kiosztását követően a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a munkát megkezdhetik. A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen időponttól kell számítani.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket egymás között nem cserélhetik.

A vizsgázó mindegyik átvett feladatlapon, pótlapon feltünteti a nevét, valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét. Emelt szintű vizsgán a neve helyett az azonosító jelét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben, a felügyelő tanár engedélyével lehet elhagyni, egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni.

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót. Szabálytalanság például, ha a vizsgázó idegen segítséget vagy meg nem engedett segédeszközt vesz igénybe, ha a többi vizsgázó munkáját zavaró módon viselkedik, ha a helyét engedély nélkül elhagyja, ha mobiltelefont használ.

Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a felhasznált pótlapok számát felírja a vizsgadolgozat címlapjára. A megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot, a piszkozatlapokat is tartalmazó áthúzott pótlapokkal együtt átadja a felügyelő tanárnak.

A felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, hogy
– a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e;
– a feladatlap címoldalán a pótlapokról szóló táblázatot kitöltötte-e;
– ahol szükséges, kitöltötte-e a feladatok választására vonatkozó táblázatot;
– a borítékon, feladatlapokon és a pótlapokon feltűntette-e nevét, vizsgatárgyat, vizsgaszintet, időpontot.

Ezt követően a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A felügyelő tanár a jegyzéken és a jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja. A vizsgázó a boríték lezárását a jegyzék aláírásával igazolja.

Ezután a vizsgázó távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből.

A szaktanár által kiértékelt vizsgadolgozatot vizsgázó megtekintheti, arról másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A betekintés időpontja 2020. május 28. csütörtök, a távolságtartás érdekében a később elkészítendő beosztás szerint.

A szóbeli vizsgák időpontja:   12. A vizsgabizottsága – 2020. június 11. csütörtök, 8.00 óra;
12. M vizsgabizottsága – 2020. június 12. péntek, 9.00 óra.

Az érettségi vizsga szabályait a 100/1997. Korm. rendelet és a 119/2020. Korm. rendelet szabályozza.